Kinh Kết Thúc – Tuần Cửu Nhật

Kinh Kết Thúc Tuần Cửu Nhật | Đức Mẹ hằng cứu giúp

Lạy Mẹ Hằng Cứu giúp, / cúi xin Mẹ ban phép lành cho chúng con, / theo lòng Mẹ hay nhân ái. / Chớ chi phép lành Mẹ ban, / hằng ở cùng chúng con luôn,  / hầu trong mọi nơi, mọi giờ, con hằng được ơn Mẹ dìu dắt, che chở, ủi an / và cứu giúp chúng con luôn.

Xin Mẹ ban phép lành cách riêng cho sự chúng con đã dốc quyết, / là chạy đến cùng Mẹ trong hết mọi dịp, / và trở về cùng Mẹ trong những khi làm việc khẩn cầu. /

Cúi xin Mẹ lành hằng gìn giữ chúng con, / đẹp lòng Mẹ luôn ở đời này và đời sau vô cùng.  Amen.

– Xem thêm tuần cửu nhật kính đức mẹ hằng cứu giúp | các kinh công giáo

Trả lời