Kinh Mở Đầu – Tuần Cửu Nhật

Kinh mở đầu Tuần Cửu Nhật | Đức Mẹ hằng cứu giúp

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / Mẹ đầy lòng nhân lành khuyên mời chúng con, thì chúng con hết lòng trìu mến vâng lời chạy đến cùng Mẹ. / Nay chúng con sấp mình trước linh ảnh Mẹ và hiệp tiếng xưng rằng: “Chúng con tin cậy và kính yêu Mẹ”.

Chúng con hớn hở vui mừng cao rao phép tắc và lòng nhân từ của Mẹ. / Chúng con hết lòng tạ ơn Mẹ, vì những ơn Mẹ đã ban cho chúng con, / và chúng con cả lòng dám khẩn cầu xin Mẹ ban cho chúng con những ơn khác nữa.  Chúng con đã biết lòng Mẹ nhân lành, hằng cảm động khi thấy chúng con mắc phải gian nan.  Mẹ hằng sẵn lòng mà cứu giúp chúng con. / Mẹ hằng lắng tai nghe lời chúng con kêu cầu cùng Mẹ. / Lạy Mẹ, chúng con chạy đến khẩn cầu cùng Mẹ chẳng phải cho chúng con mà thôi. /  Song cũng cầu xin cho gia đình chúng con. / Chúng con phó dâng gia đình chúng con cho Mẹ gìn giữ phù hộ. / Chúng con cũng khấn nguyện cho giáo xứ chúng con, / là nơi Mẹ đã lập toà nhân ái của Mẹ cho ai nấy được hưởng nhờ ơn thánh Mẹ.

Chúng con xin hiệp làm một cùng hết thảy những linh hồn nhân đức / và các giáo xứ trên khắp thế gian, / đang chúc tụng ngợi khen tỏ lòng trung thành, /tỏ tình biết ơn cùng lòng tin cậy xin Mẹ cứu giúp. / Những người  ấy, / những giáo xứ ấy / cũng hiệp một ý cầu nguyện với chúng con và cầu nguyện cho chúng con, / thì chúng con cũng hiệp một lòng cầu nguyện với những người ấy và cầu nguyện cho họ nữa.

Chúng con khấn xin Mẹ hằng cứu giúp chúng con và những người chúng con đã phó dâng cho lòng Mẹ nhân lành, / hầu cho sự hằng cứu giúp ấy nên như dấu thật chứng rằng: / Ơn Chúa hằng chúc lành cho chúng con, và chúng con đã được ơn phúc thật Chúa ban. / Xin Mẹ ban ơn bền đỗ cho những người  đã vâng theo lời Con của Mẹ kêu gọi. / Những người con hoang đàng,/  thì xin Mẹ hướng dẫn hối cải; / hết thảy mọi người, thì xin cho được ơn soi sáng,/  được sức mạnh phần hồn, / thoát khỏi ưu phiền và được an ủi, / được bình an và được cứu giúp. / Ấy là bấy nhiêu ơn cần kíp cho họ như Mẹ đã rõ.

Với những ý ngay lành ấy, chúng con cũng xin hiệp với ý riêng của những người có mặt nơi đây, / và mọi ý ngay lành của những người đã xin chúng con cầu nguyện cho họ. / Chúng con xin cho quê hương chúng con, / cho muôn nước được bình an hòa thuận, / cho cả Hội Thánh, / cho Đức Thánh Cha, / cho các Đức Giám mục, / cho các Linh mục, cho các tu sĩ cùng những người làm việc tông đồ.

Chúng con nguyện xin cách riêng cho những tội nhân, / những người đang hấp hối và những linh hồn đang trong chốn thanh luyện .

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp / xin Mẹ nguyện cùng Chúa ban  muôn ơn lành cho chúng con là những người con đang xum vầy xung quanh Đức Mẹ đây. / Chớ chi sự hiện diện của chúng con làm vui lòng Mẹ / và bổ sức cho linh hồn chúng con, / cùng sinh ích lợi cho phần rỗi chúng con và phần rỗi anh em chúng con nữa. Amen.

– Xem thêm tuan cuu nhat | kinh thanh cho moi nguoi

Trả lời