Kinh ngày Chúa nhật

Dùng trong các buổi đọc kinh chung ngày Chúa Nhật

I. KINH MỞ ĐẦU NGÀY CHÚA NHẬT

II. CÁC KINH NGÀY CHÚA NHẬT

III. KINH KẾT THÚC NGÀY CHÚA NHẬT

IV. CÁC KINH ĐỌC TÙY DỊP

I. KINH MỞ ĐẦU NGÀY CHÚA NHẬT

Kinh Truyền Tin

Xướng: Đức Chúa Trời sai Thiên Thần truyền tin cho rất thánh Đức Bà Maria.
* Đáp: Và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
……………Kính mừng Maria…
Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
* Đáp: Tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền.
……………..Kính mừng Maria….
Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
* Đáp: Và ở cùng chúng con.
……………..Kính mừng Maria….
Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
* Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Đọc trong Mùa Phục Sinh)

Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng – Alleluia
– Đáp: Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng – Alleluia
Xướng: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa – Alleluia
– Đáp: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con – Alleluia
Xướng: Lạy Nữ Đồng Trinh Maria hãy hỉ hoan khoái lạc – Alleluia
– Đáp: Vì Chúa đã sống lại thật – Alleluia

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ vui mừng quá bội bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại. Xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen

Kinh Sấp Mình

Lạy Chúa, con sấp mình xuống trước mặt Chúa. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhận lời con nguyện. Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.

Kinh Vì Dấu

Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá T , xin chữa chúng con T cho khỏi kẻ thù T, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

Kinh Cậy

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

Kinh Đội Ơn

Lạy Chúa, con đội ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho con xưa nay, nhất là đã dựng nên con và cho Con Chúa chịu chết mà cứu chuộc con, lại chọn lấy con làm con Hội Thánh nữa. Amen

Kinh Kính Mến

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

Kinh Tin Kính

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-Giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công.Tôi tin phép tha tội.Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

LẦN HẠT MÂN CÔI

Năm Sự Vui (Mùa Vọng & Mùa Giáng Sinh)

Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Năm Sự Thương (Mùa Chay)

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Năm sự Mừng (Mùa Phục Sinh)

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sốnglại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

Năm Sự Sáng (Từ Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa đến Chúa Nhật cuối Mùa Thường Niên)

Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa – Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana – Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối – Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi – Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể – Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.

➫ Xem thêm kinh thien chua

II. CÁC KINH NGÀY CHÚA NHẬT

Kinh Nghĩa Đức Tin

Ngày Chúa Nhật hôm nay (hay lễ trọng nào thì đọc: ngày lễ…), chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, không khen cảm tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa: thì chúng con dám xin Chúa hãy khứng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn.

Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy; nhất là những điều cần kíp này: là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng dựng nên trời đất; mà Người có Ba Ngôi. Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con, Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần; Ba Ngôi cũng một tính một phép cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi. Chúng con tin Ngôi Thứ Hai ra đời làm người sinh bởi Bà Maria đồng trinh, đặt tên là Giêsu; ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ; đến ngày thứ ba Người sống lại; khỏi bốn mươi ngày lên trời đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các Thánh Tông Đồ và Hội Thánh mới lập; ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn; mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được; và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét, kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời; kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng.

Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng; song phải giữ Mười Điều Răn Đức Chúa Trời cùng Năm Điều Luật Hội Thánh, và làm những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các tội lỗi, nhất là bảy mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác.

Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các Phép Bí Tích Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên thánh. Có bảy Phép Bí Tích mà thôi; song Phép Rửa Tội, Phép Mình Thánh Chúa cùng Phép Giải Tội là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi.

Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thể nào mà chịu các phép trọng ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trước này, thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen

Mười Điều Răn

Đạo Đức Chúa Trời có Mười Điều Răn:

 • Thứ nhất: thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự
 • Thứ hai: chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ
 • Thứ ba: giữ ngày Chúa Nhật. Thứ bốn: thảo kính cha mẹ
 • Thứ năm: chớ giết người
 • Thứ sáu: chớ làm sự dâm dục
 • Thứ bảy: chớ lấy của người
 • Thứ tám: chớ làm chứng dối
 • Thứ chín: chớ muốn vợ chồng người
 • Thứ mười: chớ tham của người

Mười Điều Răn ấy tóm về hai điều này mà chớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen

Năm Điều Răn

Hội Thánh có Năm Điều Răn

 • Thứ nhất: dự lễ và kiêng việc xác ngày Chúa Nhật cùng các
  ngày lễ buộc;
 • Thứ hai: xưng tội trong một năm ít là một lần;
 • Thứ ba: rước Mình Thánh Chúa trong Mùa Phục Sinh;
 • Thứ bốn: giữ chay và kiêng thịt những ngày Hội Thánh buộc;
 • Thứ năm: góp công góp của xây dựng Hội Thánh, tùy theo khả năng của mình.

Bảy Phép Bí Tích

Đạo Đức Chúa Trời có Bảy Phép Bí Tích

 • Thứ nhất: là Phép Rửa Tội
 • Thứ hai: là Phép Thêm Sức
 • Thứ ba: là Phép Mình Thánh Chúa
 • Thứ bốn: là Phép Giải Tội
 • Thứ năm: là Phép Xức Dầu Thánh
 • Thứ sáu: là Phép Truyền Chức Thánh
 • Thứ bảy: là Phép Hôn Phối

Kinh Mười Bốn Mối : Thương người có mười bốn mối

Thương xác bảy mối

 • Thứ nhất: cho kẻ đói ăn
 • Thứ hai: cho kẻ khát uống
 • Thứ ba: cho kẻ rách rưới ăn mặc
 • Thứ bốn: viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
 • Thứ năm: cho khách đỗ nhà
 • Thứ sáu: chuộc kẻ làm tôi
 • Thứ bảy: chôn xác kẻ chết

Thương linh hồn bảy mối

 • Thứ nhất: lấy lời lành mà khuyên người
 • Thứ hai: mở dậy kẻ mê muội
 • Thứ ba: yên ủi kẻ âu lo
 • Thứ bốn: răn bảo kẻ có tội
 • Thứ năm: tha kẻ dể ta
 • Thứ sáu: nhịn kẻ mất lòng ta
 • Thứ bảy: cầu cho kẻ sống và kẻ chết

Cải Tội Bảy Mối

Cải tội bảy mối có bảy đức

 • Thứ nhất: khiêm nhường, chớ kiêu ngạo
 • Thứ hai: rộng rãi, chớ hà tiện
 • Thứ ba: giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục
 • Thứ bốn: hay nhịn, chớ hờn giận
 • Thứ năm: kiêng bớt, chớ mê ăn uống
 • Thứ sáu: yêu người, chớ ghen ghét
 • Thứ bảy: siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng

Phúc Thật Tám Mối

 • Thứ nhất: ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.
 • Thứ hai: ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.
 • Thứ ba: ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy.
 • Thứ bốn: ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.
 • Thứ năm: ai thương xót người ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.
 • Thứ sáu: ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.
 • Thứ bảy: ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.
 • Thứ tám: ai chịu khốn bạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

III. KINH KẾT THÚC NGÀY CHÚA NHẬT

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh, hiển vinh sáng láng.

– Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen

Các Câu Lạy

Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,
– Thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria,
– Cầu cho chúng con.
Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
– Cầu cho chúng con.
Nữ Vương ban sự bằng an,
– Cầu cho chúng con.
Lạy Đức Mẹ La vang
– Cầu cho chúng con.
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
– Cầu cho chúng con.
Lạy Bà Thánh An-na
– Cầu cho chúng con.

IV. CÁC KINH  ĐỌC TÙY DỊP

Kinh Vực Sâu

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy.

Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (linh hồn ) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn (linh hồn) cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng, con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào.Xin cho các linh hồn ấy được sự sống vô cùng hằng soi cho liên. Amen

Kinh Lạy Thánh Gia

Lạy Thánh Gia, xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Mẹ Maria và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập, Thánh Gia đã chia sẻ những tân toan trong đời sống gian nan. Xin cho chúng con:

 • Biết thông cảm và sống theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh.
 • Biết lắng nghe và kính trọng nhau, lúc vui cũng như lúc buồn.
 • Biết nhẫn nhục và hòa giải khi tính tình và cách cư xử khác nhau.
 • Biết hiếu nghĩa và chung thủy từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội.
 • Biết lấy gương lành mà dưỡng dục con cái.

Giêsu, Maria, Giuse – Đời chúng con sóng gió ba đào, xin Chúa ban thêm ơn quảng đại thứ tha, để chúng con an vui chấp nhận lẫn nhau. Giáo Hội Chúa cần nhiều tín hữu nhiệt thành sốt mến, xin cho chúng con biết phụng vụ trong tin yêu, để cùng nhau xây dựng nước Chúa muôn đời. Amen

KINH BÀ THÁNH ANNA, MẸ RẤT THÁNH ĐỨC BÀ

Kính lạy Bà Thánh Anna, là mẹ của Đức Nữ Trinh Maria, bà là sựsáng thiên hạ, vì sinh được con thanh sạch sáng láng hơn mặt trời mặt trăng; bà là đấng sang trọng bởi dòng Vua Đavít, cùng những thánh tiên-tri sinh ra Mẹ Chúa cả cao trọng vô cùng.

Bà là đấng khiêm nhượng đầy nhân đức, cho nên được Đức Chúa Trời ban cho chức rất cao trọng là bà của Chúa Kitô. Bà như cây tươi tốt sinh nhiều hoa trái là nhiều phúc đức; bà như suối trong sạch làm cho người ta giãn khát; bà như khóm văn côi gìn giữ hoa thơm.

Vậy chúng con hết lòng trông cậy cùng chọn người làm quan thầy, xin thánh nhân rủ lòng thương dạy dỗ giúp đỡ chúng con cho khỏi chước ba thù, cùng coi sóc đoàn con mọn này đang ở chốn khách đầy là nơi khổ ải; lại xin người hằng cầu bầu trước tòa Chúa cùng Đức Mẹ cực khoan cực nhân, cho chúng con được mọi ơn phần hồn phần xác, đến khi qua khỏi đời này được về quê thật; và xem thấy Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà Maria và Thánh Anna đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH ÔNG THÁNH GIUSE QUAN THẦY

Chúng con lạy ơn Ông Thánh Giuse, thủa xưa thánh Thiên Thần hiện đến yên ủi Người rằng: Giuse là con Vua Thánh Đavít chớ lo sợ làm bạn cùng rất thánh Đồng Trinh Maria làm chi, vì chưng Con Người đã chịu thai trong lòng Người, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà có; vậy Người sẽ sinh một con trai cùng sẽ đặt tên là Giêsu. Chúng con xin

Ông Thánh Giuse cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy ơn Đức Chúa Trời là Đấng thượng trí vô cùng, đã chọn Ông Thánh Giuse cho được làm bạn cùng rất thánh Đức Mẹ, thì chúng con xin Đức Chúa Trời giúp sức cho chúng con được lòng kính Ông Thánh Giuse là quan thầy chúng con ở thế gian này, cho đáng chịu ơn Người bầu chủ chúng con trước mặt Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen

Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam / là con thảo của Cha trên trời / là chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô / là thành phần trung kiên của Hội Thánh. / Nay chúng con xin hợp với các Ngài / và với Đức Trinh Nữ Maria / là nữ vương các Thánh Tử Đạo / mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả

Xưa Chúa ban cho các Ngài / được vững tin vào lời Chúa, / và đầy sức mạnh của Thánh Thần, / nên các Ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, / quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường Thập Giá / và hy sinh đến giọt máu cuối cùng.

Các Ngài đã chấp nhận lên hạt lúa gieo vào lòng đất / để Hội Thánh Việt Nam / thu lươm được một mùa lúa dồi dào.

Nay Hội Thánh lại dâng các Ngài lên Chúa / như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân.

Các Ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho Đất Nước được an vui hạnh phúc / và góp phần xây dựng một thế giới hoà bình / Các Ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, / xin cầu cho đồng bào mọi giới / biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. / Các Ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, / xin cầu cho mọi Kitô Hữu / biết sống và chia sẻ niềm tin của mình.

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam / là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, / xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu / được noi gương các Ngài / biết đem lòng bác ái dấn thân vào phục vụ / để một ngày kia trên thiên quốc / chúng con được hợp tiếng với các Ngài / ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.

Phaolô Nguyễn Văn Bình, TGM. Gp. TpHCM

Kinh Lòng Thương Xót – Năm Thánh (Đức Giáo Hoàng Phanxicô)

Lạy Chúa Giêsu Kitô,/ Chúa đã dạy chúng con phải thương xót như Cha trên trời,/và cho chúng con biết: / ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha./ Xin tỏ cho chúng con thấy nhan thánh Chúa / và chúng con sẽ được cứu thoát.

Ánh mắt yêu thương của Chúa/ đã cứu Giakêu và Matthêu khỏi vòng nô lệ tiền bạc;/đã giúp người đàn bà ngoại tình và Mađalêna / không còn kiếm tìm hạnh phúc nơi thụ tạo; /đã khiến Phêrô khóc lóc vì trót phản bội Chúa,/và đã hứa Thiên Đàng cho người trộm cướp có lòng ăn năn.

Xin cho chúng con biết lắng nghe, /như chính Chúa đang gửi đến mỗi người chúng con,/ những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria:/“Nếu chị biết nhận ra ơn Chúa!”

Chúa là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình,/gương mặt của Thiên Chúa đang đem lòng xót thương và tha thứ/ mà biểu lộ uy quyền trên mọi sự:/xin cho Hội Thánh được nên gương mặt hữu hình của Chúa nơi trần gian,/gương mặt của Chúa sống lại hiển vinh.

Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa / cũng phải khoác lên người sự yếu đuối /để biết đồng cảm với những người đang sống trong u mê và lầm lạc:/xin cho mọi người đến với các thừa tác viên /đều thấy mình được Thiên Chúa tìm kiếm, yêu thương và tha thứ.

Xin Chúa hãy gửi Thánh Thần đến / và xức dầu thánh hiến mỗi người chúng con,/để Năm Thánh Lòng Thương Xót này / trở thành năm được Chúa ban ân sủng,/để Hội Thánh Chúa được thêm lòng nhiệt thành/ mang Tin Mừng đến với người nghèo,/loan báo tự do cho những người bị giam cầm và áp bức,/và cho người mù lại được nhìn thấy.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria,/ Mẹ của Lòng Thương Xót,/chúng con nguyện xin Chúa / là Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha / và Chúa Thánh Thần,/đến muôn thuở muôn đời./ Amen.

Trả lời