Kinh Tin Kính

Kinh Tin Kính (tên đầy đủ là: Lời tuyên tín của các tông đồ), được xem là một lời tuyên bố niềm tin Kitô giáo ngay từ thời sơ khai. Kinh này được sử dụng rộng rãi trong một số giáo phái Kitô giáo như: Giáo hội Công giáo Rôma, Giáo hội Luther, Anh giáo và Chính Thống giáo.

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy.

Amen !

Trong bản kinh có một mệnh đề phụ quan trọng bổ túc cho những mệnh đề chính khác, đó là cụm từ “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần”(BPĐCTT). Cha diễn giải, chúng ta vẫn đọc: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; (BPĐCTT) chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, (BPĐCTT) chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác; (BPĐCTT) xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; (BPĐCTT) lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; (BPĐCTT) ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết”.

➫ Xem thêm kinh cầu nguyện hàng ngày | đọc kinh sáng | kinh thánh thiên chúa

Trả lời